Southern Qiang

[aka Qiang, 羌語南部方言]

Classification: Sino-Tibetan

·

threatened