Murui Huitoto

[aka Murui, Murui Witoto, Huitoto Murui]

Classification: Witotoan

·

threatened

No revitalization data has been reported for this language.