Bon Gula

[aka Bon, Bon Goula, Bun, Êeni, Gula Guera, Poun, ...]

Classification: Niger-Congo

·

threatened

No revitalization data has been reported for this language.